Analyysi Liberaalipuolueen kuntavaalituloksesta 2021

 1. Näkymättömyys
 2. Liberaaliaatteen pieni kysyntä Suomessa
 3. Muiden puolueiden positio
 4. Yleiset kaikkiin puolueisiin vaikuttaneet syyt

1. Näkymättömyys

1.1. Ehdokaslistan lyhyys

1.2. Ehdokkaiden pieni aiempi tunnettuvuus

Kuva Espoosta kun testasin HS-vaalikonearvokysymysten HS-nelikentän akselilatauksia oikeisto-arvoliberaali-vihreys. Tässä kuvakaappauksessa “X” on täytetty oikeisto-arvoliberaali-epävihreä-vastauksilla.

1.3. Vaalikoneiden ehdotukset ja nelikenttä

Ylen kysymyksillä tehty visualisointi-vaalikone puolueiden läheisyydestä äänestäjälle https://ehdokaskartta.fi/. Täytetty noin 1/3 kysymyksistä oikeisto-liberaali-painotuksella. Liberaalipuolueen puheenjohtaja tulee toisiksi lähimmäksi ehdokkaaksi, mutta Liberaalien lippua ei näy RKP:n listoille menemisen myötä.

1.4. Vaaliliitto RKP kanssa

2. Liberaaliaatteen pieni kysyntä Suomessa

 1. Veroasteen laskeminen (indikaattorina huono kysely) 80 %
 2. Laaja sananvapaus ~75 %
 3. Sekoitus julkista ja yksityistä palvelutuotantoa (indikaattorina vanhustenhoito) 55 % (KESK-taso)
 4. Ydinvoimaa ilmastonmuutoksen torjuntaan 48 %
 5. Julkisen sektorin rönsyjen karsiminen ~45 % (PS-taso)
 6. Suomi NATOon 20 % (KOK-taso)
 7. Julkisen sektorin budjetit tasapainoon, eli koon supistaminen ~10 % (Liberaalipuolueen kattotaso?)
 8. Korruptioon puuttuminen ~5 %
 9. Yksilönvapaus ensisijaisena ideologiana ~5 %
 10. Yksityinen palvelutuotanto (indikaattorina vanhustenhoito) 3 %
 11. Uhkapelaamisen monopolin purkaminen ja aito regulointi (indikaattorina kansalaisaloite rahapeliautomaattien poistamiseksi) 0,7 %
 12. Perustuslakituomioistuin ? %
 13. “Pienydinvoimalat kauramaitokauppoihin”-tason liberalismi ~0,01 %

2.1. Sanoman vaikeaselkoisuus

2.2. Liberalismi herää järjestä, ei tunteista

2.3. Nykysysteemiin tyytyväiset

3. Muiden puolueiden positio — Liberaalipuolueeseen liittymättömät syyt

3.1. Kokoomus oppositiossa

3.2. Kokoomuksen liberaalit ehdokkaat

3.3. Perussuomalaiset oikeammalle

3.4. Kuriositeettinä Liike Nyt

Liberaalipuolueelle taktiikkaa seuraaviin eduskuntavaaleihin

 1. Kuuluisuuden rakentaminen henkilötasolla. Esiintyminen julkisuudessa, alkaen sosiaalisesta mediasta ja mielipideteksteistä, tavoitteena kerätä omaa henkilökohtaista tuttavajoukkoa suurempi kannattajakunta. Liberaalipuolue tarvitsee “julkkiksia” ja niitä on kasvatettava omista jäsenistä ja kannattajista, jotka on sitten houkuteltava ehdolle. Ideologisia ratkaisuehdotuksia ja mielipidetekstejä täytyy tuottaa suunnitelmallisesti ja on käytävä dialogia julkisuudessa epämieluisista päätöksistä.
 2. Ehdokashankinta. Tähän mulla ei ole osaamista neuvoa.
 3. Vaalikonetaktikointi. Tavoitteena Liberaalipuolue “Right-GAL”-nelikentän kulmaan ja suositusprosentit vaalikoneen täyttäjille 80 %. Tarvitaan vaalikonekoulutusta ehdokkaille, sekä vähintään puolitäysi lista ehdokkaita, jotta vaalikoneen täyttäjä vakuuttuu. Tämä kulkee käsi kädessä liberaalien ehdokashankinnan kanssa. Typeränä toteutuksena tähän vaalikonetaktikointiin Feministinen puolue tarjosi ehdokkaille 2019 eduskuntavaaleissa “oikean vastausrivin”, joka myöhemmin näkyi vaalikonevastausten analyyseissä anomalioina. FP tavoitteena oli erottua “left-GAL”-kulmassa 4 eri puolueen kanssa. Liberaaleilla samaa ongelmaa ei ole, koska Kok ja RKP ovat kaukana takana “keskiakseleilla” keskiarvojensa ja ääniharaviensa kanssa. Riittää että Liberaalipuolueen ehdokkaat suurena joukkona vastaavat puolueohjelmansa suuntaisesti omilla painotuksillaan.
 4. Markkinoinnin ja ehdokasasettelun paukut Uudellemaalle tai Helsinkiin, riippuen siitä missä Valtonen ei ole ehdolla. Tämä nojaa oletukseen “kasuaaliliberaaleista” jotka olisivat liikkuvia äänestäjiä, eivätkä sidoksissa Kokoomukseen.

Liberaalipuolueen strategiaehdotus

 1. Ajatuspaja ja yhteiskunnallinen dialogi näkyväksi. Sekä ideologian, että henkilöiden tunnettuvuuden kasvattaminen. Vaihtoehtojen tarjoaminen nykyiselle menolle, vaihtoehtobudjetteja ja päätösvaihtoehtoja esille.
 2. Eduskuntavaaleissa omalla listalla ehdolle. Erottautuminen puolueena on positiivinen tekijä. Liberaalien pääkysymykset ratkaistaan valtakunnallisella tasolla ja eduskuntavaaleissa voi odottaa. Tavoite 2023 eduskuntavaaleissa on kasvattaa tunnettuvuutta, niin paljon, jotta seuraavissa eduskuntavaaleissa 2027 ehdokaslistat saadaan lähes täyteen. Optimistisena tavoitteena 2027 voi olla kansanedustaja.
 3. Kustannustehokasta kannatustutkimusta taktiikan tueksi.

--

--

--

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aarne Leinonen

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

More from Medium

When Fidel met India, A revolutionary tale.

Twitters Outrage on Madison Cawthorn’s speech on anti-abortion

A WASTE-FREE WORLD