Asuntolainamallit konkreettisesti — Tasalyhennys, Annuiteetti ja Kiinteä tasaerä

Tasalyhennys

  • Nollakorkoskenaario ja pieni marginaali: 6,39 %, 9 589 €
  • Hypoteettinen korkoskenaario*: 30,15 %, 45 220 €

Annuiteetti

  • Nollakorkoskenaario ja pieni marginaali: 6,51 %, 9 769 €
  • Hypoteettinen korkoskenaario*: 33,63 %, 50 449 €

Kiinteä tasaerä

  • Nollakorkoskenaario ja pieni marginaali: 6,67 %, 10 029 €
  • Hypoteettinen korkoskenaario*: 45,11 %, 67 913 €

Vertailu

Vertailu lainojen toiminnasta ensin pienimarginaalisessa nollakorkoskenaariossa ja sitten skenaariossa, jossa viitekorko nousee ja laskee asteittain.

* Hypoteettinen viitekorko

--

--

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aarne Leinonen

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen