Efektiivinen marginaaliverolaskelma 2020

Kuinka paljon seuraavasta satasesta jäisi käteen?

Marginaaliveroaste peruspäivärahalla

 • Työtön yli 300 pv (oikeutettu siten vain Peruspäivärahaan)
 • Varaton (oikeutettu siten Perustoimeentulotukeen)
 • Velaton, ilman ulosotettavia (yksinkertaistaa laskelmia)
 • Helsinkiläinen (vaikuttaa asumistukeen ja kunnallisveroon)
 • Vuokra-asuja (oikeutettu siten suurempaan Asumistukeen). Asuu 25 m² yksiössä ja maksaa asumisestaan 900 €/kk sisältäen kaiken.
 • Naimaton, lapseton, täystyökykyinen (vaikuttaa liutaan tukia ja veroja)
 • Ei kirkollisverovelvollinen (vaikuttaa tuloverotukseen)
 • Ei kuulu työttömyyskassaan (yksinkertaistaa laskelmia, vaikuttaa verovähennyksiin)
 • 30 vuotias (liian nuori saamaan montaa suurten ikäluokkien saavutetuista eduista)

Marginaaliverokäyrä

Efektiivinen marginaaliveroaste (vasen asteikko) ja kumulatiivinen rahatulo (oikea asteikko) suhteessa ansiotuloihin. Lisäksi musta viiva kuvaa vapaa-aikaa (vasen asteikko)

Tuet

Ansiotuloveroprosentti

Aika

Marginaaliveroaste ansiosidonnaisella päivärahalla

 • Aiemmin töissä vuosia 5000 €/kk palkalla (aiempi tulotaso vaikuttaa Ansiosidonnaisen päivärahan suuruuteen)
 • Saanut potkut (irtisanoutuminen itse johtaisi karenssiin)
 • Työtön alle 300 pv (on mahdollisuus Ansiosidonnaiseen päivärahaan)
 • Kuulu työttömyyskassaan (on mahdollisuus Ansiosidonnaiseen päivärahaan jos työttömyyskassan ehdot täyttyvät. Jätin verovähennyksen työttömyyskassan jäsenmaksusta laskematta yksinkertaistaakseni laskelmia.)
Efektiivinen marginaaliveroaste (vasen asteikko) ja kumulatiivinen rahatulo (oikea asteikko) suhteessa ansiotuloihin. Lisäksi musta viiva kuvaa vapaa-aikaa (vasen asteikko)

Kuinka paljon seuraavasta satasesta jäisi käteen?
−813,90 €

Huomioitavaa

--

--

--

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aarne Leinonen

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

More from Medium

Unit testing - Data Layer — Dacpac file

Liminality+Transition