Efektiivinen marginaaliverolaskelma 2020

Kuinka paljon seuraavasta satasesta jäisi käteen?

Marginaaliveroaste peruspäivärahalla

Laskelmaa varten täytyi tehdä joitain oletuksia. Esimerkin henkilö on:

 • Työtön yli 300 pv (oikeutettu siten vain Peruspäivärahaan)
 • Varaton (oikeutettu siten Perustoimeentulotukeen)
 • Velaton, ilman ulosotettavia (yksinkertaistaa laskelmia)
 • Helsinkiläinen (vaikuttaa asumistukeen ja kunnallisveroon)
 • Vuokra-asuja (oikeutettu siten suurempaan Asumistukeen). Asuu 25 m² yksiössä ja maksaa asumisestaan 900 €/kk sisältäen kaiken.
 • Naimaton, lapseton, täystyökykyinen (vaikuttaa liutaan tukia ja veroja)
 • Ei kirkollisverovelvollinen (vaikuttaa tuloverotukseen)
 • Ei kuulu työttömyyskassaan (yksinkertaistaa laskelmia, vaikuttaa verovähennyksiin)
 • 30 vuotias (liian nuori saamaan montaa suurten ikäluokkien saavutetuista eduista)

Marginaaliverokäyrä

Alla olevan kuvaajan sininen pomppiva käyrä esittää marginaaliveroastetta aikaisemmilla oletuksilla. Se saa ensimmäisessä satasessa negatiivisen arvon, koska perustoimeentulotuki maksaa mm. HSL:n AB-alueen lipun työllistyneelle, mutta ei toimeentulevalle henkilölle. Siitä marginaalivero asettuu 60 % päälle, eli jokaisesta tienatusta satasesta jää alle 40 € käteen. Syynä tähän on Asumistuen ja Peruspäivärahan väheneminen, ei niinkään työn verotus.

Efektiivinen marginaaliveroaste (vasen asteikko) ja kumulatiivinen rahatulo (oikea asteikko) suhteessa ansiotuloihin. Lisäksi musta viiva kuvaa vapaa-aikaa (vasen asteikko)

Tuet

Sosiaalituet vähenevät heti sen jälkeen kun 300 €/kk suojaosa on saavutettu.

Ansiotuloveroprosentti

Ansiotulon verotus, vaihtelee 9,9 %/vuosi (1300 €/kk ansiotuloilla, 1616,21 €/kk tukineen, 19394,52 €/vuosi tuloilla) ja 52,4 %/vuosi (500400 €/vuosi tuloilla) välillä. Osoittaen selkeästi, että työtä Suomessa kannattaa tehdä, mutta ei ihan liikaa tai arvokasta.

Aika

Laskelmista puuttuu tyystin se kuinka kukin yksilö arvottaa omaa vapaa-aikaansa. Samaan aikaan kun marginaaliveroaste on korkea, myös yksilön käytössä oleva vapaa-aika laskee radikaalisti. Rationaaliset ihmiset ottavat myös tämän huomioon kun he pohtivat kannattaako työtä ottaa vastaan. Laskelmassa olettamuksena on, että Suomen lakiin olisi viimein kirjattu 10 €/h minimipalkka ja viikkotyöaika olisi 37,5 h. Musta viiva laskee lineaarisesti kun työtuntien määrä nousee. 1500 €/kk palkkatason jälkeen puolestaan tuntipalkka alkaa nousta, kun vapaa-aika pysyy samana.

Marginaaliveroaste ansiosidonnaisella päivärahalla

Ansiosidonnainen päiväraha vaikuttaa merkittävästi marginaaliveroasteen tasoon. Mikäli oletuksena olisi ollut juuri kovapalkkaisesta työstä työttömäksi jäänyt henkilö, hänen marginaaliveroasteensa, ja siten kannustimensa minkä tahansa työn vastaan ottamiseen olisivat huomattavasti pienemmät kuin peruspäivärahan saajan. Ansiosidonnainen päiväraha on työmarkkinoiden toimintaa merkittävästi haittaava tukimuoto.

 • Aiemmin töissä vuosia 5000 €/kk palkalla (aiempi tulotaso vaikuttaa Ansiosidonnaisen päivärahan suuruuteen)
 • Saanut potkut (irtisanoutuminen itse johtaisi karenssiin)
 • Työtön alle 300 pv (on mahdollisuus Ansiosidonnaiseen päivärahaan)
 • Kuulu työttömyyskassaan (on mahdollisuus Ansiosidonnaiseen päivärahaan jos työttömyyskassan ehdot täyttyvät. Jätin verovähennyksen työttömyyskassan jäsenmaksusta laskematta yksinkertaistaakseni laskelmia.)
Efektiivinen marginaaliveroaste (vasen asteikko) ja kumulatiivinen rahatulo (oikea asteikko) suhteessa ansiotuloihin. Lisäksi musta viiva kuvaa vapaa-aikaa (vasen asteikko)

Kuinka paljon seuraavasta satasesta jäisi käteen?
−813,90 €

Mikäli työllistyttyään hän ei hakisi asumistukea, niin marginaaliveroaste olisi 1225,37 %.

Huomioitavaa

Korjaus 1: Aiemmin olin laskenut peruspäivärahan virheellisesti maksettavan 30 päivästä kuukaudessa, kun se oikeasti maksetaankin 21,5 päivältä kuukaudessa.

--

--

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aarne Leinonen

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen