Kuka keksi jakaa designin osiin?

Isommissa yrityksissä ihmisten ja osaamisen organisoituminen on kuitenkin hyvin erilaista.

Kaikilla palveluillaan on oma elinkaarensa

Tutkimusvaihe

Investointipäätös

Kehittämisvaihe

Ylläpivovaihe

Miten designia pitäisi organisoida?

Uskon tässä vaiheessa, että

  1. Tiimin jäsenten samana pysyminen tukee kokonaisnäkemyksen säilymistä
  2. Liiketoimintaomistajat tasoittaavat tiedon siirtymistä
  3. Laaja-alaiset osaajat kykenevät parempaan tiedonvälitykseen keskenään, eli täysi erikoistuminen palvelukehityksen kaltaisessa toimessa ei aina kannata
  4. Jos liiketoiminta on tietämätön todellisista kehitystyön kautta syntyvistä mikrotason arvonluontimekanismeista asiakkaille, se ei voi tehdä parhaimpia päätöksiä siihen liittyen

Vastaus otsikkoon:

Caballero, Moreno & Seffah (2016)

--

--

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aarne Leinonen

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen