Maailmankatsomuksia: Osa 0 — Kirjoittajan eksistentialismista

Pragmaattiseen elämään liittyviä uskomuksia

Minuun vahvimmin vedonnut argumentti eksistentialismin puolesta on se, että koska olemme kykeneviä itse tietoisesti päättämään olemassaolomme tekemällä itsemurhan, olemme siksi vapaita, ja samalla tuomittuja määrittämään itse elämällemme tarkoituksen. Meitä ei voi pakottaa olemaan olemassaolomme orjia, vaan voimme aina päättää toisin. Se vapaus, joka tästä revalaatiosta seuraa, on joillekin pelottavaa, muotoili Sartrekin. Joillekin se näyttäytyy musertavana, kun merkitykselle ei ole absoluuttisia perusteita, vaan se on subjektiivisesti määriteltävissä. Toisaalta osa ihmisistä vain antaa toisten ihmisten määritellä elämälleen merkityksen ja tyytyvät sosiaalisesti jaettujen ideoiden pohjalta muodostettuun merkitykseen.

Twitter @SarcasticRover “Skies on Mars are clearing up. Still nothing to look at, but at least I can see it.”

--

--

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aarne Leinonen

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen