Maailmankatsomuksia: Osa 1 — Kuolemanpelosta uskovaiseksi

Manala kuvattuna Disneyn animaatioelokuvassa Herkules (1997). Kuva joka jätti pelottavan jäljen nuoren Teuvon mieleen ja kirvoitti pohdiskelut kuolemanjälkeisestä elämästä.

“Tää ei riitä mulle — tää 87 vuotta”,

--

--

--

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aarne Leinonen

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

More from Medium

Worst abuse of the C preprocessor (IOCCC winner, 1986)

Britney Spears Announces Miscarriage

Angels, Demons, and Sanity — My Meditation Story

Tale of the West