Maailmankatsomuksia: Osa 1 — Kuolemanpelosta uskovaiseksi

Manala kuvattuna Disneyn animaatioelokuvassa Herkules (1997). Kuva joka jätti pelottavan jäljen nuoren Teuvon mieleen ja kirvoitti pohdiskelut kuolemanjälkeisestä elämästä.

“Tää ei riitä mulle — tää 87 vuotta”,

Teuvo sanoo myöhemmin ja viittaa suomalaisen miehen tilastollinen elinajanodotteeseen (ja terveellisten elintapojensa lisäämään 10 vuoteen). Hän ei kuitenkaan halua elää ikuisesti luonnollisessa maailmassa — ajatus josta olemme keskustelleet, kun ikuista elämää tavoittelevasta venäläisestä biohakkerista uutisoitiin. Teuvon mielestä äärellisessä ajassa tulisi koettua kuitenkin kaikki ja siksi ikuinen elämä luonnollisessa maailmassa ei kiinnosta. Turtuisimme siihen mitä voimme tehdä tai kokea. Hänen mukaansa vain jumala on niin luova, että uutta kokemista taivaassa riittäisi.

--

--

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aarne Leinonen

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen