Mistä sote-uudistuksen jälkeisissä aluevaltuustoissa päätetään?

 1. Valmistelee toiminnan organisoinnin
 2. Valmistelee henkilöstö- ja omaisuussiirrot kunnilta
 3. Asettaa aluehallituksen alaisena toimivia lautakuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä
 4. Delegoi toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille sekä mahdollisille monijäsenisille toimielimille (useita eri aihealueita)
 5. Päättää hyvinvointialueen hallintosäännöstä
 6. Päättää henkilöstöorganisaatiosta (mutta ei pelastustoimelle)
 7. Päättää toimivallan jakautumisesta (mutta ei pelastustoimelle)
 8. Päättää palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 9. Päättää asiakasmaksuista (sote, pelastus, kemik.)
 10. Hyväksyy lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
 11. Hyväksyy sammutusvesisuunnitelman
 12. Sopii ylihyvinvointialuelevinneiden metsä- tai maastopalojen sammutuskustannusten jakamisesta toisten hyvinvointialueiden kanssa

1) viranhaltijoiden organisaatiorakenteen päättäminen,

2) asiakasmaksujen suuruus,

3) kantaa poliittinen vastuu epäonnistumisista ja suunnitelmien puutteellisuudesta

En tässä vaiheessa hahmota mikä poliittinen liikkumatila valtuutetuilla on, ja mikä kannustin valtuutetuilla olisi esimerkiksi korottaa asiakasmaksuja omalla alueellaan.

 1. Aluevaltuusto, vaaleilla 2022 valittu
 2. Aluehallitus, aluevaltuuston keskuudestaan ilmeisesti valitsema
 3. Lautakuntia, aluevaltuuston asettamat, vastaavat hallitukselle
 4. Viranhaltijat ja toimielimet

--

--

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aarne Leinonen

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen