Seuraava aalto toimistoja syntyy ihmisymmärryksestä

Syntyy uusi aalto toimistoja jotka lähtevät ihmistutkimuksesta.

Taulukko 4 Latva-Käyrän (2018) diplomityöstä, jossa hän on listannut mitä muotoiluyrityksiä teknologiakonsultointiyritykset ostivat vuonna 2017.

Tiedonkulku ei ole voinutkaan olla optimaalista, jos tutkimus, suunnittelu ja toteutus eivät ole olleet suorassa kontaktissa keskenään.

Arvonsyntymismekanismien tarkentuminen muuttaa organisaatioita

Välillisellä hyödykkeellä on jokin ihmisaistillinen tai tulkinnallinen loppupäämäärä.

Seuraavassa aallossa yritykset kilpailevat osaamisella, joka lisää radikaalisti ymmärrystä ihmiselle tuotettavasta arvosta

--

--

--

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aarne Leinonen

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

More from Medium

The Story Of Homies Gangs

Steganography part2

Membership…

Together In Spirituality