Seuraava aalto toimistoja syntyy ihmisymmärryksestä

Syntyy uusi aalto toimistoja jotka lähtevät ihmistutkimuksesta.

Jos edellisessä vaiheessa mullistuksen teki maailman epävarmuuden huomioiva toimintatapa, jossa ensisijaisesti lähdetään oppimaan, niin seuraavassa vaiheessa mullistuksen tekee hypoteesien tekemisen kyvyn parantuminen.

Taulukko 4 Latva-Käyrän (2018) diplomityöstä, jossa hän on listannut mitä muotoiluyrityksiä teknologiakonsultointiyritykset ostivat vuonna 2017.

Tiedonkulku ei ole voinutkaan olla optimaalista, jos tutkimus, suunnittelu ja toteutus eivät ole olleet suorassa kontaktissa keskenään.

Paljon turhaa työtä on tehty, koska ilmiön tutkimisen kautta löydetty toimittava tieto on puettu toteuttamiskelvottoman konseptin muotoon ja tutkimuksessa syntynyttä hiljaista tietoa ei ole pystytty siirtämään prosessissa. Ketterä ohjelmistokehitys, Agile manifestossa (2001) kuvattujen perjaatteiden kautta, pyrkii poistamaan tämän kaltaisia ongelmia. Ajatusmallin mukaan toiminnallisuuksia toteuttaa yksi tiimi, jossa kehittäjiä ovat myös tutkijat ja testaajat. Tietämys tavoitteista ja päätösten perusteluista säilyy tiimissä koko kehitystyön ajan. Tämän toimintamallin pitäisi olla tätä nykyä aika selviö, koska sillä pystyy tuottamaan tehokkaimmin haluttuja lopputuloksia.

Arvonsyntymismekanismien tarkentuminen muuttaa organisaatioita

Kun ymmärryksemme ihmisille tuotettavan arvon syntymisen mekanismeista tarkentuu, niin meidän on syytä päivittää myös ideologiaa, jolla yrityksissä lähestymme arvoa.

Välillisellä hyödykkeellä on jokin ihmisaistillinen tai tulkinnallinen loppupäämäärä.

Muutos tavassa ajatella arvoa ja sitä tasoa, jolla se ihmiselle syntyy, muuttaa väkisin sitä miten yrityksissä arvontuottamista lähestytään. Mitä prosesseja yrityksessä täytyy tapahtua, jotta aineeton palvelu saadaan aikaiseksi yhdistämällä asiakkaan ja toimittajan resurssit? Mitä ymmärrystä yrityksessä tarvitaan, jotta asiakkaiden yksilölliset erot pystytään tunnistamaan? Mitä kyvykkyyksiä tarvitaan, jotta tämä uusi malli pystytään skaalaamaan ja saamaan liiketoiminnallisesti kannattavaksi?

Seuraavassa aallossa yritykset kilpailevat osaamisella, joka lisää radikaalisti ymmärrystä ihmiselle tuotettavasta arvosta

Seuraavassa aallossa tunnistetaan kulttuurillisia ja yhteisöllisiä tasoja, joilla ihmisille syntyy arvoa.

--

--

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aarne Leinonen

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen