Toivo Suomeen uhkaa mennä

 • Ansiosidonnainen työttömyysturva pitää poistaa
 • Eläkkeitä pitää laskea
 • Eläkeikää pitää nostaa
 • Työsopimusrajoituksia pitää vähentää työntekijän ja työnantajan välillä
 • Lukuisia keskiluokan itselleen maksamia sosiaalietuuksia pitää poistaa
 • Korkeakoulutuksesta pitää tehdä maksullista
 • Asumistuki pitää poistaa
 • Yritystuet pitää poistaa
 • Perustoimeentulon turvaaminen jokaiselle ihmiselle, myös nopeissa ja ennustamattomissa tilanteissa
 • Mahdollisuuksien tasa-arvon tarjoamista
 • Heikoimmissa asemissa olevien ihmisten auttamista takaisin jaloilleen

--

--

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aarne Leinonen

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen