Vastauksia vaalikoneisiin aluevaaleissa 2022

Sanoma

Maksullisuus järkevöittää resurssien käyttöä, niin että palveluiden piiriin hakeudutaan vain tarpeen vuoksi. Tulonsiirrot, eli köyhille elinkustannusten korvaaminen, tapahtuu muualla julkisessa budjetissa. Asiakasmaksuilla pitää kattaa aiempaa suurempi osa tarveyspalveluiden kustannuksista.

Yle

Vapauden vastapainona ihmisten kuuluu vastata enemmän itsestään ja hyvinvoinnistaan. Vastuu elämänvalinnoista on yksilöllä itsellään. Entistä suurempi osa terveydenhuollosta pitää kattaa ihmisten itsensä ottamilla vapaaehtoisilla vakuutuksilla tai maksuilla. Julkisen sektorin pitää keskittää turvaverkkonsa niille huono-osaisille, jotka eivät pysty itse kattamaan riittävää terveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita.

Iltalehti

Etävastaanotoilla ja -diagnooseilla pystytään sekä tehostamaan palvelutuotantoa, että parantamaan palveluita niiden asiakkaiden näkökulmasta. Kaikkiin tilanteisiin etävastaantotot eivät tietystikään sovi, mutta yksityisen työterveyshuollon jo käyttöönottamien mallien ulottaminen myös julkiseen palvelutuotantoon ei olisi haitaksi.

Mediatalo Keskisuomalaisen ja PunaMusta Median vaalikone, KSML

Yhteiskunta muuttuu kaupungeissa entistä joustavammaksi ajallisen palvelutason kattavuuden puolesta. Sote-palveluiden täytyy helpottaa ihmisten elämää ja vaikkapa joustava hoitoonpääsy lisäisi ihmisten hyvinvointia. Keskittäminen voisi mahdollistaa myös kustannustehokkaan ympärivuorokautisen palvelutarjoamisen. Terveyspalveluiden sijoitteleminen mahdollisimman suuren ihmisjoukon käytettäväksi yhdestä pisteestä käsin voi tuoda kustannussäästöjä ja helpottaa yhteenlasketusti suuremman joukon asiointia enemmän, kuin hajallaan olevat toimipisteet, jotka ovat auki vain rajallisen ajan.

--

--

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aarne Leinonen

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen