Analyysi Liberaalipuolueen aluevaalituloksesta 2022

Vain varmat äänestivät

Näkymättömyys

Ehdokaslistan lyhyys

Ehdokkaiden pieni aiempi tunnettuvuus

Vaalikoneiden ehdotukset ja nelikenttä

Kuva on muodostettu Sanoman vaalikoneen nelikentästä yhdistämällä Länsi-Uudenmaan, Vantaa-Keravan, Kymenlaakson, Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan hyvinvointialueiden kuvat 15.12.2021 täytetystä vaalikoneesta ennen vuoden 2022 aluevaaleja.

1.4. Vaalikoneista uutisoiminen

Liberaaliaatteen pieni kysyntä Suomessa

Kokoomus tarjoaa edelleen riittävän vaihtoehdon

Liberaalipuolueen selittelyt

Aluevaalien teemat eivät innostaneet liberaaleja ehdokkaiksi

Ulkotelineisiin laitettavat ehdokaslistat jätettiin tekemättä

Pienpuoluetentti oli ainoa valtakunnallinen medianäkyvyys

Aluevaaliohjelma

Pienpuolue kaipaa aktiiveja

--

--

--

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aarne Leinonen

Aarne Leinonen

Radical existentialist with a humanistic vibe. Researcher of service development in organizations. Interested in customer value. Tweets @aarneleinonen

More from Medium

What’s Real and What’s Not in Sheikh Jarrah

Road Map Bored Girl Art Club

Plan when reaching 37

Top Films of 2021